Chat-in Hong Kong📲
新蒲崗篇 :消失的樂園

Write your awesome label here.
新蒲崗原來曾經有一座五光十色嘅樂園?亦同香港手寫字文化息息相關?本地旅行唔一定要去離島或者郊外嘅,鬧市之中嘅新蒲崗,都係探索香港嘅好地方!⁣ ⁣

一齊嚟參加 Chat-in Hong Kong「消失的樂園」,揭開呢個現代工業城背後嘅故事喇!